Disclaimer

Toepasselijkheid

Op het bezoek aan en gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoor­waarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, ga je akkoord met toepasselijkheid daarop van deze gebruiksvoor­waarden. Als je niet akkoord bent met deze voor­waarden, dan dien je de informatie aangeboden via deze website niet te gebruiken. Wij wijzen je erop dat deze voor­waarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Je wordt geadviseerd periodiek de voor­waarden op wijzigingen na te gaan. Je kunt de tekst van deze gebruiksvoor­waarden printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan MCS Verzekeringen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. MCS Verzekeringen is ge­rechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

MCS Verzekeringen beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

MCS Verzekeringen is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MCS Verzekeringen. MCS Verzekeringen is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Eigendoms­rechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteurs­rechten en andere intellectuele eigendoms­rechten, op de website en de opgenomen informatie bij MCS Verzekeringen of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van MCS Verzekeringen in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van MCS Verzekeringen en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MCS Verzekeringen.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. MCS Verzekeringen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy policy

Op de verwerking van je persoonsgegevens is ons privacybeleid van toepassing.

Nietigheid

Is of worden deze gebruiksvoor­waarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoor­waarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze website en de gebruiksvoor­waarden zijn uitsluitend onderworpen aan Spaans recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoor­waarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Valencia.
Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoor­waarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.